பாதையில் பதிந்த அடிகள்

 

 

 

 

ராஜம் கிருஷ்ணன்

 

 

 

 

 

ஆண் ஆதிக்கம் உட்பட ஆதிக்க சக்திகளை எதிர்த்த

தாழ்த்தப்பட்ட பண்ணையடிமைகளுக்கும் உழைப்பாளிகளுக்கும்

நீதி கோரிப் போராடி அவற்றிற்காக உயிரையும் கொடுத்த

ஒரு பெண்ணின் வாழ்க்கை சரிதம்

 

பதிப்பு

 

 

 

 

 

www.thisaigal.in