தராசு

பாரதியார்

நயமான நகைச்சுவை ஆழ்ந்த சமூக நோக்கு கண்ணியமான விமர்சனம் கனல்தெறிக்கும் அறச்சீற்றம்